بخش رادیولوژی این دانشکده مجهز به سیستم پانورامیک لترال سفالومتری ، و کابین های داخل دهانی مجزا و سیستم Pasو Rvgمی باشد. این بخش مجهز به فانتوم هد رادیولوژی جهت آموزش دانشجویان می باشد