بخش های آموزشی دانشکده دندانپزشکی مجهز به یونیت های پیشرفته تولید ایران و دستگاه اتو کلاو کلاس Bمی باشد. این یونیت ها از تکنولوژی ساکشن مرکزی و سیستم تصفیه آمالگام بهره می برند که باعث صرفه جوئی درآب مصرفی و جلوگیری از آلودگی آب پس ماند به جیوه می شود