کنترل عفونت و استریلیزاسیون اهمیت ویژه ای در درمانهای دندانپزشکی دارد. بخش CCSDیکی از مجهزترین بخش های استریلیزاسیون در سطح دانشکده های دندانپزشکی کشور می باشد و از دستگاه های اولتراسونیک ، شستشوی اتوماتیک ، بسته بندی و اتوکلاوهای بیمارستانی جهت استیرلیزاسیون تجهیزات استفاده می شود