دکتر محسن امین سبحانی فرمانده برتر دانشکده دانشگاه های آجا
انتخاب ریاست محترم دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی آجا جناب آقای دکتر محسن امین سبحانی بعنوان فرمانده برتر دانشکده دانشگاه های آجا و تشویق ایشان در فرمان نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران