همایش آشنایی با قوانین بیمه
مراسم و برنامه آموزشی آشنایی با سازمان و قوانین بیمه نیروهای مسلح در راستای تفاهم نامه مشترک دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش  و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح با حضور جانشین محترم سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح امیر دکتر نجفی پور ، جانشین اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیرو های مسلح سردار دکتر تاجیک ، ریاست محترم اداره بهداشت و درمان وزارت دفاع و مدیر عامل و مدیران محترم سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح و در روز سه شنبه دوم مهر ماه در دانشکده دندانپزشکی با حضور ریاست محترم دانشکده برگزار گردید ، در این برنامه برای اولین بار در سطح کشور ارائه خدمات دانشجویی تحت پوشش بیمه سازمان قرار گرفته است، همچنین در راستای تفاهم نامه انجام طرح های پژوهشی و تبادل اطلاعات بیمه ای ما بین دانشکده دندانپزشکی و ساخد در سطح نیروهای مسلح که از جمله مفاد این تفاهمنامه مشترک می باشد مورد تاکید قرار گرفت. در ادامه جلسه ضمن تحویل مهر های دانشجویی در خصوص نحوه نگارش نسخ درمانی، خطاها و تایید نسخ درمانی جلسه توجیهی با حضور مدیران و کارشناسان سازمان بیمه خدمات درمانی برای دانشجویان دندانپزشکی دانشکده برگزار گردید.