کارگاه توانمند سازی اساتید
کارگاه توانمند سازی اساتید و اعضای هیئت علمی  در ٤ مهر ماه ٩٨ با عنوان " فرایند نویسی و داوری فرایندها"  در محل اتاق کنفرانس دانشکده دندانپزشکی  برگزار گردید.