مطالب


کارگاه توانمند سازی اساتید

کارگاه توانمند سازی اساتید پژوهش و فناوری

۱۳۹۸/۰۷/۱۱
کارگاه توانمند سازی اساتید و اعضای هیئت علمی در ٤ مهر ماه ٩٨ با عنوان " فرایند نویسی و داوری فرایندها"...