مسئول مرکز رایانه دانشکده دندانپزشکی آجا

استوار دوم رایانه عباس تهرانی

دارای مدرک کارشناسی فنی شبکه های کامپیوتری