بخش پری کلینیک این دانشکده با استفاده از یونیت های مجهز پری کلینیک ، فانتوم هدهای دندانپزشکی و رادیولوژی به آموزش واحدهای کارگاهی و پری کلینیک دندانپزشکی می پردازد