کتابخانه این دانشکده با دارا بودن مجموعه کاملی از کتب رفرنس فضای خوب و آرامی را جهت مطالعه و افزایش علم دانشجویان دراختیار آنهار قرار داده است