این دانشکده دارای کلاسهای آموزشی استاندارد مجهز به کامپیوتر و LCDجهت برگزاری کلاس های نظری و کلاس داخل بخشی جهت برگزاری کلاس های گروهی و ارائه های دانشجویان می باشد